دوره طراحی فیگور

طراحی یکی از مهم‌ترین دروس رشته‌های مختلف هنری و پایه و اساس هنرهای تجسمی و تصویری است. مهارت در این هنر امکان بروز خلاقیت و بیان تفکرات و ایده‌های هنرمند را ایجاد می‌کند. هرچه تسلط هنرمند به طراحی به شکل عام سوژه و موضوعات موردنظر بیشتر باشد، بیان کامل‌تری از ذهنیات خود را به نمایش خواهد گذاشت. دوره طراحی فیگور با توجه به اهمیت شناخت بدن انسان در طراحی لباس و با هدف آشنایی هنرجویان با آناتومی بدن برگزار می‌شود.

شناخت اندام انسان و تناسبات آن، آشنایی با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌ها، نوع حرکات اعضای بدن با رعایت طراحی مناسب، در دنیای مد و طراحی لباس ضروری است. توجه به این تناسبات و حرکات بدن در طراحی صحیح لباس بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بدون تسلط بر آن امکان طراحی لباسی مناسب با دقت نظر صحیح، به مراتب کمتر خواهد شد.

مشاهده نظری اندام انسان، تقسیم‌بندی آن برای طراحی با الگو گرفتن از یکی از روش‌های استناندارد یا ابداعی، ساده‌سازی اندام، رسم خطوط فرضی، شناخت استخوان‌بندی بدن، شناخت مفاصل و نقاط اتصال آن، شناخت حرکات، طراحی از نمونه‌های مختلف مانکن و مدل واقعی با تناسبات متفاوت موضوعات مهم در مسیر کسب مهارت در طراحی فیگور خواهد بود.

دوره طراحی فیگور طراحان مد

طراحی از حرکات بدن

شناخت حرکات مختلف بدن انسان، یکی مهم‌ترین نکات در کسب توانایی مناسب برای طراحی لباس است. طراحی از این حرکات می‌تواند از روی یک مانکن و تغییر حالت او و نیز از روی مدل زنده انجام شود. طراحی لباس متناسب با ویژگی‌ها و هماهنگ با حرکات بدن، موضوعی بسیار مهم در طراحی لباس خواهد بود. شناخت ظرایف آناتومی و تسلط به آن، این امکان را به طراح لباس می‌دهد که عیوب بدن را در طراحی‌های خود پنهان کند و به رفع آن با بهترین طرح مورد نظر بپردازد.

نکات مهم در طراحی فیگور

 • تقسیم بدن مدل انتخابی برای ساده کردن فرم پیچیده آن
 • رسم خطوط فرضی برای ثبت شکل اولیه حرکات اندام
 • طراحی‌های خلاصه شده سریع
 • انجام تمرینات فراوان با تمرکز بر مفاصل
 • مطالعه بصری با تمرین دادن چشم به نحوه حرکت آن‌ها
 • توجه به تغییرات لباس مدل‌ها
 • نحوه تغییر و جابه جایی هر عضو بدن
 • توجه سایه‌های لباس و بدن برای نشان دادن برجستگی‌ها، فرورفتگی‌ها و گودی ها
 • توجه به تعادل بدن در همه حرکات
دوره طراحی فیگور طراحان مد

عناوین مهم دوره طراحی فیگور

 • فیگور از روبرو
 • دست و پا
 • اجزای صورت
 • چهره

سرفصل‌های دوره طراحی فیگور

 • شناخت ساختمان بدن
 • تناسبات اولیه اندام و آموزش تدریس حرکات فیگور از رو به رو
 • تناسبات اولیه اندام و آموزش تدریس حرکات فیگور از رو به رو
 • تدریس حرکات فیگور از روبرو
 • تدریس فیگور سه رخ و حرکات پیشرفته‌تر
 • حرکت های دست و پا با جهات مختلف آن‌ نسبت به بدن
 • آموزش طراحی چهره از روبه رو و سه رخ و سایه روشن آن
 • طراحی فیگور از روی تصویر واقعی با حالات مختلف به منظور آشنایی با حالات فیگور به صورت واقعی
 • سایه روشن فیگور با مارکر خاکستری یا مداد رنگی
 • ژوژمان و ارائه آلبوم نهایی به علاوه آزمون طراحی فیگور، آخرین فعالیت هنرجو در دوره طراحی فیگور است.
دوره طراحی فیگور طراحان مد

توانایی هنرجو پس از اتمام دوره

 • آشنایی با فیگور از روبه رو، سه رخ، پشت
 • طراحی انواع فیگور از روی عکس
 • تسلط به طراحی دست و پا
 • تسلط به طراحی چهره

ضرورت شرکت در این دوره

 • آشنایی با مانکن های مختلف جهت طراحی لباس با حالات متعدد بر روی آنها
 • کسب توانایی در تشخیص تناسبات مانکن برای طراحی صحیح لباس در آینده