نوع برگزاری

آنلاین

آرشیو کلاس های آنلاین

حضوری

آرشیو کلاس های حضوری

ویدئویی

آرشیو آموزش های ویدئویی

سطح کلاس

تعداد هنرجو

خصوصی

1-2 نفر

گروهی

7 نفر به بالا